SEO workflows

Workflows that help to automate routine SEO tasks